مقالات و مطالب مدیریتی

گزیده مقالات

روژان مخدومی

شاخص های بررسی سود به تنهایی پاسخگوی مدیریت کسب و کار شما نیستند !

KPI های مالی و سود تنها ابزار کار و ارزیابی شما نیستند . باید به جنبه های دیگر کسب و کار خود نیز مسلط باشید .

پریسا وصالی

مشکل بزرگ داده‌های بزرگ: چکار کنیم تا در دنیای واقعی‌ کاربرد داشته باشند

داستانهای موفق زیادی از داده‌های بزرگ وجود ندارد که بتواند این حجم استفاده را توجیه کند. در اینجا با

پریسا وصالی

۵ دلیل که مدیر عامل شما ترجیح می دهد داده‌ها را روی داشبورد ببیند

از زمانی‌ که باید مدیران، روزها منتظر می‌ماندند تا گزارشهای کاغذی به دستشان برسد، خیلی‌ گذشته است. ا

امین چرومی

داشبورد مدیریتی چیست؟

در سیستم های اطلاعات مدیریت، داشبورد ارائه گرافیکی مهم ترین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف مشخص است؛ که در یک صفحه با دقت و نظم چیده شده اند، تا مدیران بتوانند با یک نگاه وضعیت موجود را نظارت کنند.

آخرین مقالات منتشر شده